Aktualności


2014.11.12
Informujemy, że w miesiącu grudniu 2014 r. zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych na rok 2014, na podstawie Regulaminu Projektu oraz trójstronnych umów na organizowanie stażu zawodowego prowadzone będą kontrole staży zawodowych organizowanych przez Pracodawców.

2014.09.15
Informujemy, że od 1 sierpnia 2014 r. 45 Uczestników Projektu rozpoczęło 12 –miesięczny staż zawodowy u Pracodawców, którzy znaleźli się na Liście Rankingowej podmiotów wyrażających zainteresowanie organizacja stażów zawodowych. Lista rankingowa znajduje się w Zakładce: Nabór pracodawców do organizacji stażu

Ponadto, informujemy, że zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych na rok 2014, w IV kwartale 2014 r. planowane są kontrole staży zawodowych organizowanych przez Pracodawców.

2014.08.01

Informujemy, że z końcem lipca 2014 r. Uczestnicy Projektu zakończyli udział w trzecim etapie oferowanego w ramach Projektu pn. Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany! wsparcia merytorycznego, tj. w szkoleniach zawodowych.

Uczestnicy Projektu zostali podzieleni na trzy piętnastoosobowe grupy szkoleniowe w zawodach asystent nauczyciela przedszkolnego, asystent osoby niepełnosprawnej oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zawodzie: asystent nauczyciela przedszkolnego, obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w łącznym wymiarze 120 godzin. Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in anatomię i fizjologię dziecka, podstawy psychologii, pedagogiki, w tym specjalnej, opiekę i pielęgnację dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego w wieku przedszkolnym, zajęcia techniczne, plastyczne, muzyczne dla dzieci, w tym w oddziałach integracyjnych.

Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, również obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznym wymiarze 120 godzin. Jego zakres tematyczny to: podstawy psychologii, pedagogiki w tym specjalnej, anatomia, fizjologia człowieka, elementy polityki społecznej, metody pracy socjalnej, rola i miejsce asystenta w rehabilitacji, promocja zdrowia i profilaktyka.

Szkolenie podnoszące kwalifikacje w zawodzie: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, zostało przeprowadzone w łącznym wymiarze 150 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmował montaż, instalacje cieplne, wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne, gazowe, z wykorzystaniem energooszczędnych materiałów i technologii, wykorzystanie zużytej wody – stosowanie obiegów zamkniętych, technologii bezodpadowych.

Wszystkie szkolenia poprzedzone zostały badaniami lekarskimi i zakupem ubrań roboczych i zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenia zawodowe pn. Asystent nauczyciela przedszkolnego oraz Asystent osoby niepełnosprawnej zrealizowane zostały przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (Partner Projektu). Natomiast szkolenie zawodowe pn. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych z realizowane zostało przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, również w ramach partnerstwa projektowego.

Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje  Szkolenie podnoszące kwalifikacje 

2014.06.05
Informujemy, że z dniem 31 maja 2014 r. Uczestnicy Projektu zakończyli udział w drugim etapie oferowanego w ramach Projektu pn. Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany! wsparcia merytorycznego.
W ramach zadania pn. Szkolenie z warsztatami z zakresu technik poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych Uczestnicy Projektu odbyli szkolenie wraz z warsztatami w łącznym wymiarze 30 godzin zajęć. Zakres tematyczny wsparcia obejmował m.in. analizę mocnych i słabych stron, autoprezentację, techniki rekrutacyjne, kontakt z pracodawcą, przygotowywanie CV i listu motywacyjnego, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, formy aktywności na rynku pracy oraz rynku szkoleniowym.
Oferowane wsparcie realizowane zostało przez Konińska Izbę Gospodarczą, wyłonioną w ramach zapytania ofertowego.

szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia  szkolenia 

2014.06.05

PRACODAWCO - Skorzystaj z oferty!

Urząd Miejski w Koninie jako Beneficjent środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizujący projekt pn. "Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Proponuje przedsiębiorcom i  instytucjom nieodpłatnie przyjęcie na staż uczestnika projektu na okres 12 miesięcy, w następujących zawodach:

 1. Asystent nauczyciela przedszkolnego
 2. Asystent osoby niepełnosprawnej
 3. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Oferta skierowana jest do pracodawców z miasta Konina bądź funkcjonujących na terenie miasta Konina, którzy we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, KRS lub dokumentach statutowych mają ujęte rodzaje działalności związane bezpośrednio z powyższymi trzema zawodami. Dopuszcza się również możliwość zorganizowania stażu u pracodawców, którzy nie świadczą usług w w/w zawodach, ale zatrudniają pracowników do wykonywania pracy w tych zawodach.

Uczestnikami staży będą mieszkańcy Konina w wieku powyżej 50 roku życia, którzy ukończyli szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i przygotowujące do pracy w w/w zawodach.

Planowany termin rozpoczęcia staży - sierpień 2014 r.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych - 15.07.2014 r.

Formularz zgłoszeniowy pracodawcy do pobrania

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji pracodawców organizujących staż oraz organizacji stażu znajdują się w Regulaminie Projektu (str. 13-18) w odpowiedniej zakładce  na stronie projektu www.konin.eu/aktywni50/.

Wszelkie informacje nt. organizacji staży i naboru pracodawców są udzielane w Biurze Projektu:

Urząd Miejski w Koninie, Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju
ul. 3 Maja 21, pokój 4 lub 9
tel.: (63) 24 01 161,  24 01 102


2014.05.16
Informujemy, że z dniem 15 maja 2014 r. Uczestnicy Projektu zakończyli udział w pierwszym etapie oferowanego przez Miasto Konin wsparcia merytorycznego. W ramach zadania pn. Identyfikacja potrzeb UP i wsparcie psychologiczno-doradcze każda z osób biorących udział w projekcie skorzystała z 2 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz 4 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego . Poza tym, Uczestnicy Projektu wzięli udział w grupowym doradztwie zawodowym, realizowanym przez Centrum Szkoleniowe WIEDZA w Koninie. Zajęcia te podejmowały m.in. zagadnienia jak: szukanie i utrzymanie pracy, ocena możliwości zawodowych, zbieranie informacji nt. ofert pracy, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo  doradztwo 

2014.05.15
Informujemy, że w zakładce Praca w Projekcie zostały umieszczone informacje o wynikach wyboru wykonawcy szkolenia z warsztatami z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych w ramach projektu pn. "Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!".

2014.05.02
Informujemy, że w zakładce Praca w Projekcie zostało umieszczone zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkolenia z warsztatami z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych w ramach projektu pn. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!".

2014.05.02
Informujemy, że w zakładce Praca w Projekcie została umieszczona informacja o wynikach naboru wykonawcy doradztwa zawodowego w formie zajęć grupowych w ramach projektu pn. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!".

2014.04.10
Informujemy, że w zakładce Praca w Projekcie zostało umieszczone zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia usługi doradztwa zawodowego w formie zajęć grupowych w ramach projektu pn. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!".

2014.04.10
Informujemy, że w zakładce Praca w Projekcie zostały umieszczone informacje o wynikach naborów doradców zawodowych i psychologów w ramach projektu pn. "Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!".

2014.03.28
Urząd Miejski w Koninie ogłasza nabór psychologów w projekcie pn. "Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!".
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce Praca w Projekcie.


2014.03.28
Urząd Miejski w Koninie ogłasza nabór doradcy zawodowego w projekcie pn. "Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!".
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w zakładce Praca w Projekcie.


2014.03.26
Informujemy, że w zakładce Lista Uczestników Projektu zostały zamieszczone listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowe projektu pn. "Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!".

2014.02.10
Informujemy, że w zakładce Praca w Projekcie zostało umieszczone zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z równości szans w tym płci dla kadry projektu pn. "Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!".

2014.01.31

Urząd Miejski w Koninie zaprasza do udziału w projekcie
pn. Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!

Do projektu zapraszamy mieszkańców Konina o statusie osoby bezrobotnej w wieku 50-64 lata.  Przyjmowanie zgłoszeń do projektu: od 27 stycznia 2014 r. do 14 marca 2014 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na podstronie Rekrutacja.

Zapraszamy  na spotkania rekrutacyjne:

Miejsce:
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
ul. Zakładowa 4, sala 111

Godzina: 9.00

Terminy:
6 lutego 2014 r.
14 lutego 2014 r.
21 lutego 2014 r.
11 marca 2014 r.

Miejsce:
Urząd Miejski w Koninie
ul. Wiosny Ludów 6, Sala Ratuszowa

Godzina: 9.00

Terminy:
10 lutego 2014 r.
19 lutego 2014 r.
25 lutego 2014 r.
6 marca 2014 r.

Projekt obejmuje:

 • wsparcie psychologiczno – doradcze
 • zajęcia z technik aktywnego poszukiwania pracy
 • szkolenia zawodowe, do wyboru:
  • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
  • asystent nauczyciela przedszkolnego
  • asystent osoby niepełnosprawnej
 • roczne staże w wybranym zawodzie.

Dla osób biorących udział w szkoleniach przewidziane jest stypendium szkoleniowe, natomiast za uczestnictwo w stażu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 1.600 zł/miesiąc.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Miasto Konin oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie i Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.

 

Biuro Projektu:
Urząd Miejski w Koninie
ul. 3 Maja 21, pokój nr 9,
czynne w godzinach od 7.30 do 15.30
Tel. 63 240 11 61
e-mail: aktywni50@konet.pl
www.konin.eu/aktywni50


2014.01.16
Informujemy, że w zakładce Promocja zostało umieszczone zapytanie ofertowe dotyczące wykonania (skład i druk) plakatów i ulotek reklamowych.

Projekt pn. Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!, nr POKL.06.01.01-30-099/13, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa